De Oudercommissie Kinderopvangtoeslag is een formele adviescommissie voor de staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane/ het ministerie van Financiën en de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De Oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering, het beleid en de communicatie van de hersteloperatie.

De Oudercommissie Kinderopvangtoeslag bestaat uit maximaal 12-14 leden die zelf gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De commissie wordt voorgezeten door dhr. Tof Thissen en ondersteund door een coördinator/ ambtelijk secretaris. Zij zijn zelf geen gedupeerde ouder en hebben de taak om de leden van de Oudercommissie te ondersteunen.

De Oudercommissie heeft niet als doel alle gedupeerde ouders te representeren. De leden van de Oudercommissie brengen het perspectief van gedupeerde ouders in, ten behoeve van de uitvoering van het herstel proces.

De Oudercommissie vergadert twee keer per maand en zo nodig vaker. Ook overlegt de oudercommissie een keer per maand met beleidsmakers van verschillende ministeries, waarbij specifieke onderwerpen worden besproken. Dit gebeurt in werkgroepbijeenkomsten, waarin de Oudercommissie haar visie, tips en voorstellen geeft over de oplossingen die zijn bedacht voor het herstel in zowel materiële als immateriële zin. 

De werkgroepen zijn thematisch ingericht rondom de volgende onderwerpen: afhandeling aanvullende schade en CWS, Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), gedupeerde ouders in het buitenland, kindregeling, ex-partnerregeling, nabestaandenregeling, schuldenaanpak, uithuisgeplaatste kinderen, brede ondersteuning door gemeenten, ondernemers. Daarnaast heeft de Oudercommissie een werkgroep voor het reviewen van brieven en andere communicatieuitingen van de hersteloperatie.

De Oudercommissie brengt adviezen uit, geeft signalen door en doet aanbevelingen voor de uitvoering van de hersteloperatie. Deze adviezen, signalen en aanbevelingen worden sinds december 2022 ook meegestuurd in de Voortgangsrapportages die door de staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane aan de Tweede Kamer worden toegestuurd.